When you invest your love you invest your life

Artikel 1 – Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Tintelend Trouwen;
De eenmanszaak Tintelend Trouwen als opgenomen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57891923.
Cliënt;
Iedere natuurlijke persoon die met Tintelend Trouwen een overeenkomst heeft gesloten of wil sluiten.
Overeenkomst;
Elke aanbieding van Tintelend Trouwen, aanvaard door cliënt, ofwel elke opdracht verstrekt door cliënt aan Tintelend Trouwen en door deze laatste aanvaard.
Trainingen; Door Tintelend Trouwen aangeboden cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen en programma’s waarvoor op individuele basis wordt ingeschreven.
Incompany Trainingen; cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen en programma’s die door Tintelend Trouwen (uitsluitend) aan de Opdrachtgever (lees Gemeente) worden aangeboden;

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Tintelend Trouwen.

2. Afwijkende bedingen van cliënt zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door Tintelend Trouwen nadrukkelijk zijn aanvaard. Een eventuele afwijking geldt alleen voor het betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

3. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.

4. Deze voorwaarden gelden voor eenieder die bij Tintelend Trouwen werkzaam is, eenieder die door Tintelend Trouwen wordt ingeschakeld, en een ieder voor wiens handelen of nalaten Tintelend Trouwen aansprakelijk is of kan zijn.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst
1. Aanbiedingen zijn gebaseerd op informatie die door de cliënt aan Tintelend Trouwen is verstrekt. De cliënt zal zich ervoor inspannen, om tijdig alle informatie te verstrekken die van belang is voor het formuleren van een aanbod.

2. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is opgenomen, vervalt de aanbieding altijd na 14 dagen.

3. Een overeenkomst tussen cliënt of opdrachtgever en Tintelend Trouwen komt tot stand na akkoordverklaring per e-mail, schriftelijke ondertekening door cliënt van de offerte of mondelinge bevestiging. Met het voldoen van de reserveringskosten van 50% van het totaalbedrag incl. btw geeft de cliënt/opdrachtgever tevens akkoord.

4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Tintelend Trouwen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Tintelend Trouwen niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

7. Tintelend Trouwen kan niet aan haar aanbod gehouden worden wanneer de cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, of een deel ervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

8. Indien de cliënt wijzigingen wenst aan te brengen in de bestaande overeenkomst, kunnen deze zowel mondeling als schriftelijk worden voorgesteld. De acceptatie van wijzigingen in bestaande overeenkomsten is echter alleen geldig bij schriftelijke bevestiging door Tintelend Trouwen.

9. Als na aanvaarding van het oorspronkelijke aanbod wijzigingen plaatsvinden in de omvang van de overeenkomst, kan dit leiden tot uitbreiding en/of wijziging van de overeengekomen begrote kosten. Dit zal vooraf gecommuniceerd en besproken worden en pas na overeenstemming worden doorgevoerd.

Artikel 4 – De overeenkomst
1. Overeenkomsten worden uitsluitend gesloten door Tintelend Trouwen. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is dat de overeenkomst door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Tenzij met de cliënt is afgesproken dat de overeenkomst door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is Tintelend Trouwen vrij om te bepalen welke van haar medewerkers of ingehuurde derden bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.

3. De overeenkomst houdt voor Tintelend Trouwen een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. Tintelend Trouwen zal zich inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal (kunnen) worden bereikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam opdrachtnemer verwacht mag worden.

4. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Tintelend Trouwen aangeeft of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Tintelend Trouwen worden verstrekt. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Indien cliënt niet voldoet aan het bepaalde in dit artikel, heeft Tintelend Trouwen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de cliënt in rekening te brengen.

5. In het geval dat uitvoering van een overeenkomst in strijd kan komen met de belangen van een al bestaande cliënt, zal Tintelend Trouwen hiervan melding maken aan de betrokken partijen. Indien sprake is van een tegenstrijdig belang zal Tintelend Trouwen pas ingaan op het verzoek tot het uitvoeren van een overeenkomst, als daaromtrent voor alle betrokken partijen aanvaardbare afspraken zijn gemaakt.

Artikel 5 – Annulering
1. In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt Tintelend Trouwen de volgende kosten in rekening:
♡ Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie / trainingsaanbod 50% van het totaalbedrag;
♡ Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie / trainingsaanbod 75% van het totaalbedrag;
♡ Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie / trainingsaanbod 100% van het totaalbedrag.

2. De annulering dient per aangetekende brief plaats te vinden.

3. Annulering Incompany Trainingen – om welke reden dan ook – door de Opdrachtgever van een Incompany Training (of gedeelte hiervan) vindt uitsluitend schriftelijk c.q. per e-mail plaats.
– In geval van annulering van een Incompany Training (of gedeelte hiervan) is de Opdrachtgever, ongeacht de reden voor annulering, een 50% van de overeengekomen prijs aan Tintelend Trouwen verschuldigd, indien tussen de datum van de in lid 1 bedoelde schriftelijke kennisgeving en de eerste dag waarop de Incompany training volgens de Overeenkomst zou plaatsvinden een periode is gelegen van meer dan 30 dagen.
– In geval van annulering van een Incompany Training (of gedeelte hiervan) binnen 30 dagen voor de eerste dag waarop de Incompany Training volgens de Overeenkomst zou plaatsvinden, is de Opdrachtgever de in de Overeenkomst overeengekomen prijs aan Tintelend Trouwen:
a) geheel verschuldigd in geval van annulering van een Incompany training zes dagen of minder voor de eerste dag waarop de Incompany training volgens de Overeenkomst zou plaatsvinden;
b) voor 75% verschuldigd in geval van annulering van een Incompany Training meer dan zes dagen voor de eerste dag waarop de Incompany Training volgens de Overeenkomst zou plaatsvinden.

4. Kosten die Tintelend Trouwen aan derden verschuldigd is in verband met de uitvoering van een Overeenkomst worden in geval van annulering – om welke reden dan ook – integraal aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
5. Wijzigingen in de data en/of de aard en/of de omvang van een Overeenkomst dienen altijd vooraf schriftelijk met Tintelend Trouwen overeengekomen te worden.

Artikel 6 – Honorering en betaling
1. Het met Tintelend Trouwen afgesproken bedrag voor de honorering staat vermeld op de opgestelde factuur van reservering. Deze is inclusief BTW, binnen Nederland.

2. De reiskosten bedragen € 0,50 incl. btw per km tenzij anders overeen is gekomen.

3. Het tarief voor trouwen in het buitenland zal per land verschillen. Daarom zal er voor trouwen in het buitenland een offerte op maat worden gemaakt.

4. Te allen tijde zijn de eventuele kosten t.b.v. eendaagse benoeming in de trouwgemeente en de leges/kosten die de betreffende gemeente hanteert niet bij het totaalbedrag van Tintelend Trouwen inbegrepen.

5. Reis- en parkeerkosten in verband met het ophalen en retourneren van de huwelijksakte bij andere gemeenten dan de gemeente Nijkerk, worden volledig aan cliënt doorbelast.

6. Na een overeenkomst te zijn aangegaan stuurt Tintelend Trouwen cliënt een 1ste factuur toe; de zogeheten reserveringskosten. Deze bedraagt 50% van het totaalbedrag en is gekoppeld aan de overeengekomen (trouw)datum en worden uiteindelijk in mindering gebracht op de totale kosten van de overeengekomen opdracht.

Let op: bij verplaatsing van de bruiloft naar een andere (trouw)datum zijn de reserveringskosten NIET terug te vorderen of door te schuiven. Voor een eventuele (nieuwe) reservering op een andere (trouw)datum dan de uitvoerdatum zoals oorspronkelijk is afgesproken, worden de reserveringskosten én het reserveringsproces opnieuw in gang gezet.

De reserveringskosten dienen binnen 14 dagen te worden voldaan na het verschijnen van de factuur. Het resterende bedrag wordt 4 weken voorafgaand aan de ceremonie gefactureerd, ook deze 2e factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

7. Indien de reserveringskosten van 50% van het totaalbedrag incl. btw niet tijdig wordt voldaan, verliest de cliënt het recht op de gereserveerde datum.

8. Ingeval van een gezamenlijk gegeven overeenkomst zijn de cliënten hoofdelijk verbonden voor de betaling van de volledige factuur.

9. Indien Tintelend Trouwen invorderingsmaatregelen treft tegen cliënt, die in gebreke is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van cliënt. Tintelend Trouwen maakt in dat geval aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform de Wet Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Tintelend Trouwen wordt voldaan. De kosten verband houdende met een eventuele procedure komen tevens ten laste van cliënt.

Artikel 7 – Opschorting en ontbinding
1. Tintelend Trouwen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

2. Tintelend Trouwen is ook bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Bijvoorbeeld wanneer de trouwlocatie verplaatst wordt en dit een onevenredig lange reistijd tot gevolg heeft.

3. Tintelend Trouwen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. Of indien na het sluiten van de overeenkomst Tintelend Trouwen ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de cliënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

 

4. In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de cliënt, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de cliënt niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Tintelend Trouwen vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Tintelend Trouwen op de cliënt onmiddellijk en volledig opeisbaar. Indien Tintelend Trouwen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

6. De overeenkomst eindigt eveneens met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:
♡ Faillietverklaring dan wel surseance van betaling van Tintelend Trouwen.
♡ Staking van de bedrijfsactiviteiten van Tintelend Trouwen.

Artikel 8 – Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Tintelend Trouwen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tintelend Trouwen niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Tintelend Trouwen, of in het bedrijf van degenen die zij voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, worden daaronder begrepen.

2. Voor zoveel Tintelend Trouwen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Tintelend Trouwen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

3. Cliënt kan geen schadevergoeding vorderen indien Tintelend Trouwen haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht.

4. In geval van overmacht zal door Tintelend Trouwen waar mogelijk uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging binnen het vertrouwde netwerk van Tintelend Trouwen, uiteraard zoveel mogelijk in overleg met cliënt.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
1. Tintelend Trouwen is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Tintelend Trouwen verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Tintelend Trouwen.

2. Tintelend Trouwen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Tintelend Trouwen is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voor de cliënt voortvloeiende schade.

4. Tintelend Trouwen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, enkel voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
♡ de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
♡ de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Tintelend Trouwen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Tintelend Trouwen toegerekend kunnen worden;
♡ redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. Iedere aansprakelijkheid van Tintelend Trouwen voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Tintelend Trouwen voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

7. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Tintelend Trouwen voor die schade.

8. De uitvoering van de aan Tintelend Trouwen verstrekte overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

9. De cliënt vrijwaart Tintelend Trouwen en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Tintelend Trouwen ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Tintelend Trouwen in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten
1. Het is de cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tintelend Trouwen niet toegestaan door of namens Tintelend Trouwen geproduceerde concepten, formats, teksten, adviezen, trainingen, overeenkomsten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaren en/of exploiteren.

2. In geval van overtreding van lid 1 van dit artikel is cliënt verplicht de hierdoor door Tintelend Trouwen geleden schade te vergoeden, onverminderd alle overige rechten van Tintelend Trouwen. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden aan cliënt doorbelast conform artikel 6 lid 8 van deze algemene voorwaarden.

3. Cliënt geeft toestemming aan Tintelend Trouwen tot het gebruik van het beeldmateriaal – in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de rechten van de mogelijke maker daarvan – ten behoeve van het (online) portfolio van Tintelend Trouwen.

Artikel 11 – Geheimhouding en persoonsgegevens
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien Tintelend Trouwen op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en Tintelend Trouwen zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Tintelend Trouwen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.

3. Tintelend Trouwen zal verkregen persoonsgegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst en ter voldoening aan de wettelijke verplichtingen.

Artikel 12 – Klachten
1. Tintelend Trouwen doet haar uiterste best haar taken goed uit te voeren. Toch kan cliënt ontevreden zijn over de uitvoering of de diensten van Tintelend Trouwen. Indien de cliënt klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de toepassing van deze algemene voorwaarden, kan door de cliënt een klacht ingediend worden bij Tintelend Trouwen. Het geeft Tintelend Trouwen de kans om de klacht op te lossen en diensten te verbeteren.

2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van cliënt aan Tintelend Trouwen niet op.

3. Eventuele klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt binnen 14 dagen na ontdekking of voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan Tintelend Trouwen via:

Tintelend Trouwen
t.a.v. Mariëlle Bouw-Koller
Spoorstraat 16
3862 AD Nijkerk

De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Tintelend Trouwen adequaat kan anticiperen.

4. Gezien het persoonlijke karakter van de samenwerking is in gesprek gaan na het ontvangen van een klacht een prioriteit. Indien de klacht gegrond is, zal Tintelend Trouwen binnen een redelijke termijn voor een passende oplossing zorgen, tenzij dit gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van Tintelend Trouwen verwacht kan worden.

Artikel 13 – Overige bepalingen
1. Tezamen met de overeenkomst vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgovereenkomst of gewijzigde of aanvullende overeenkomst de volledige overeenkomst tussen Tintelend Trouwen en de cliënt. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan is het bepaald in het vorige lid overeenkomstig van toepassing.

4. Indien Tintelend Trouwen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Tintelend Trouwen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

5. Tintelend Trouwen is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de cliënt na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

6. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te raadplegen via www.tintelendtrouwen.nl en kan op verzoek van cliënt per post of e-mail worden toegestuurd.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle voorstellen, aanbiedingen en overeenkomsten tussen de cliënt / opdrachtgever en Tintelend Trouwen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amersfoort. Niettemin heeft Tintelend Trouwen het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter op basis van de woonplaats van de cliënt.